Voste està aci:: Bases Mod. Teatre 2017-2018


XLIV Concurs de teatre en llengua Valenciana

La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE TEATRE EN IDIOMA VALENCIÀ, fent constar com a premissa que la inscripcio i participacio en este concurs significa l’acceptacio, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d'estes

BASES

1. Podran participar en el concurs els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho soliciten, i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera, ab els llimits sigüents:
Categoria PROMOCIO: fins a 30 comissions.
Categoria PRINCIPAL: fins a 18 comissions.
Categoria JUVENIL: fins a 10 comissions.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana. Es considerarà un demerit la utilisació per part de qualsevol personage, sense necessitat dramatica, d'atres llengües diferents de la valenciana.

3. Tots i cadascun dels actors i les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissio participant, aixi com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripcio en el Concurs. Aixi mateix, la persona que dirigixca el grup haura d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, han de tindre el permis corresponent de l’autor, aixi com el visat de la Societat General d’Autors, en cas que siga necessari, que sera imprescindible per a formalisar la inscripcio. Les obres que es presenten com a inedites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han segut representades.

5. A la modalitat d’obra inedita nomes podran presentar-se obres que no hagen segut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no es inedita, es perdra la subvencio economica i els drets d’inscripcio.
La finalitat d’esta modalitat es la d’incentivar els autors a escriure obres inedites en Llengua valenciana. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol atre genere.

6. Cada comissió podrà representar l’obra que desige, sempre que no haja segut representada per la mateixa comissió els tres ultims anys.

7. A fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure mes de dos representacions de la mateixa obra en qualsevol categoria. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.

8. Inscripcions
La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tramits i Servicis - Inscripcio Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electronic de la inscripcio correcta per part de la Delegacio de Cultura. Sera imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsis de l’obra, que no haura d’excedir els 400 caracters.
La documentacio que obligatoriament s’haura d’adjuntar, en format PDF o JPG, sera la sigüent:

- Autorisacio de la SGAE o el permis de l’autor. - Una copia de l’obra sancera
- El comprovant de l’ingres de drets d’inscripcio, que es fara en el sigüent conte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el numero de cens.
- Fotocopia del DNI dels actors jovens, aixi com dels actors novells. S'enten per “novell” aquell actor o actriu, que independentment de la seua edat, siga la primera vegada que ix a escena. Si no es presenten el dia de la inscripcio, no podran optar al premi corresponent.
- En totes les categories: pla i esbos del montage de l’escenografia, inclosos la iluminacio i el temps aproximat del montage. Els grups que no presenten esta opcio s’entendra que actuen ab camera negra. El temps de montage no inclou ensaigs.
- Qualsevol incidencia pot anular la inscripcio.
El terme d’inscripcio començarà el dia 12 de juny de 2017 i finalisarà el 30 de juny de 2017 a les 22:00 hores.
El sorteig per a l’ordre d’actuacio tindra lloc el dia 05 de juliol de 2017, en lo Salo d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.
9. Categories

Se establixen tres categories:

A) CATEGORIA PRINCIPAL, ab una duracio minima de 60 minuts. No contarà el temps de descans, que serà de 10 minuts en cas de no haver-hi canvi d’escenografia i de 20 minuts com a màxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la representacio. En esta modalitat, participaran un maxim de 18 grups.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN PRINCIPAL

1. Haver quedat entre els 10 primers llocs d’esta categoria en l’edicio anterior (XLIII Obra Llarga, any 2016).
2. Ser dels 5 primers de la Categoria Curta B o Curta A en l’edicio XLIII de l'any 2016.
3. Si quedaren places, haver participat en la categoria Llarga, un minim de tres vegades en les ultimes cinc edicions o haver participat els dos ultims anys consecutius en Curta A. En estos casos, es tindra en conte la trayectoria del grup en les anteriors edicions. En cas d'igualtat, será per ordre d’inscripcio.
Els ultims classificats, del lloc 11 en avant, baixaran a la categoria PROMOCIO.
Aquella falla que no s’inscriga en el concurs de l’any sigüent haurà de reprendre la seua participacio en el concurs en la modalitat PROMOCIO.

B) PROMOCIÓ, ab una duracio minima de 50 minuts. No contarà el temps de descans, que sera de 10 minuts en cas de no haver canvi d’escenografia i de 20 minuts com a maxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la representacio.
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN PROMOCIO
1. Haver participat en la categoria Curta B en l’edicio anterior.
2. Els descendits de Curta A i Llarga de l'edicio anterior (XLIII, de l'any 2016).
3. Per orde d’inscripcio, els grups nous fins a completar els 30 participants.
Pujaran a la categoria de PRINCIPAL els cinc primers classificats, sempre que cap grup coincidixca en la categoria ab un grup de la mateixa comissio. En cas de coincidencia, el grup no podra pujar, i pujarà a PRINCIPAL el grup de PROMOCIO que haja quedat en sexta posicio, i aixi successivament. Els ultims cinc classificats de la categoria PROMOCIO podrien perdre la plaça en cas d'haver-ne nous grups que vullguen participar.

C) JUVENIL, ab una duracio minima de 50 minuts. No contarà el temps de descans, que sera de 10 minuts en cas de no haver canvi d’escenografia i de 20 minuts com a maxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar-ho a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la representacio.
Podran participar en la categoria de JUVENIL aquells grups que estiguen integrats per actors i actrius entre 15 i 27 anys complits el dia de la representacio i degudament censats en qualsevol comissio de falla inscrita en JCF.
Una falla podra participar en les tres categories del concurs, PROMOCIÓ, PRINCIPAL i JUVENIL, sempre que les normes de classificaci ho permeten.
Una falla no podra representar la mateixa obra en distintes categories. Un director no podra dirigir mes d’una obra en la mateixa categoria.
Un actor, o una actriu, no podran actuar en dos comissions de falla diferents, ni tampoc en les tres categories.

10. Premis
S’establixen els premis sigüents:

CATEGORIA PRINCIPAL:

Primer premi.......................................... 2.200 euros i estandart
Segon premi .......................................... 1.300 euros i estandart
Tercer premi ............................................. 800 euros i estandart
Quart premi ................................................................. estandart
Quint premi ................................................................. estandart
Premi al Millor Montage ......................... 700 euros i estandart
Premi a la Millor Obra Inedita...................400 euros i estandart
Tambe s’establixen els sigüents premis honorífics:
Premi Saragüell a la Millor Direccio
Premi Saragüell a la Millor Actriu
Premi Saragüell al Millor Actor
Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment
Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment
Premi Saragüell al Millor Actor o a la Millor Actriu Novell, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA PROMOCIO:

Primer premi .............................................. 800 euros i estandart
Segon premi ............................................... 600 euros i estandart
Tercer premi ............................................... 400 euros i estandart
Quart premi.................................................................... estandart
Quint premi.................................................................... estandart
Premi al Millor Montage........................... 400 euros i estandart
Premi a la Millor Obra Inedita .................. 300 euros i estandart

Premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direccio
Premi Saragüell a la Millor Actriu
Premi Saragüell al Millor Actor
Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment
Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment
Premi Saragüell al Millor Actor o a la Millor Actriu Novell, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.

CATEGORIA JUVENIL:

Primer premi .............................................700 euros i estandart
Segon premi ..............................................450 euros i estandart
Tercer premi ............................................. 300 euros i estandart
Quart premi ................................................................ estandart
Quint premi ................................................................ estandart
Premi al Millor Muntatge......................... 400 euros i estandart
Premi a la Millor Obra Inedita................. 300 euros i estandart
Premis honorífics:
Premi Saragüell a la Millor Direccio

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove

Premi Saragüell al Millor Actor Jove

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment
Premi Saragüell al Millor Actor Jove de Repartiment

Els premis poden quedar deserts en cas que no hi haja participants en la categoria corresponent.
No hi haura ni nominacions ni premis ex aequo.

** S’enten que el Premi a la Millor Obra Inedita es el premi a la representacio de la citada obra, no a la seua calitat lliteraria, que es objecte d’una atra modalitat de concurs de la JCF. La finalitat d’esta modalitat es la d’incentivar l’escritura d’obres de teatre en Idioma Valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol atre genere.

*** El Premi al Millor Montage s’enten per a premiar el conjunt d’elements que l’integren: decorat, vestuari, iluminació, so,”atrezzo”, etc.
MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar als grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions en que s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripcio, consistent en una fiança economica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de CAJAMAR) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que sera la sigüent:

Categoria Principal: 300 €
Categoria Promocio: 300 €
Categoria Juvenil: 300 €

11. Subvencions
Els participants en totes les categories rebran la subvencio corresponent segons la seua classificacio final en el concurs, aportant justificants de les despeses pel total de la subvencio.
Categoria Principal: 400 € als primers 10 classificats
Categoria Promoció: 300 € als primers 15 classificats
Categoria Juvenil: 300 € als primers 5 classificats

12. Representacions
El concurs se celebrara en la sala La Rambleta. Totes les consultes tecniques, enviaments d’escenografia, plans d’il·luminació, etc., es faran a l’adreça electronica <tecnicos@larambleta.com>.
L’orde d’actuaco s’establira per sorteig, que se celebrarà el dia 05 de juliol de 2017 en lo Salo d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

La Delegacio de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’orde d’actuacio atenent a les diferents necessitats dels montages de les obres, i els ho comunicarà en temps i forma als grups afectats. Està previst que el concurs comence en setembre i finalise en decembre. Esta data estarà supeditada a la cantitat de representacions.

En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, sols s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups sempre que els dos aporten a la Delegacio un escrit de conformitat abb el canvi i amb 15 dies minim d’antelacio.
Si per qualsevol rao haguera un canvi de l’obra a representar, s’haura de comunicar immediatament per escrit a la Delegacio de Cultura abans dels 15 dies naturals despres del sorteig.

Els grups participants aportaran la seua propia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta rao, cada grup es posarà en contacte ab els tecnics del teatre per a resoldre tot allo que necessiten. Tambe es faran responsables del montage i desmontage. Preguem als grups participants que ho facen en el menor temps possible, en el cas que, a continuacio, haja d’actuar un atre grup.

Els jurats seran nomenats per la Delegacio de Cultura i les seues decisions seran inapelables. Les comissions que ho soliciten tindran acces a les calificacions del jurat.

En atencio i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una mínima calitat en la representació, es fa constar que aquell grup que no demostre coneixement de l’obra i que, en conseqüencia, no obtinga la minima puntuacio que el jurat exigixca, sera sancionat ab la perdua dels drets d’inscripcio. Tampoc no es tornaran els drets d’inscripcio per retirada del concurs una vegada efectuat el sorteig per a l’orde d’actuacio.

A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li mes serietat, als grups que incomplixquen les seues obligacions d’actuacio, independentment dels punts anteriors, se’ls podra imposar la sancio de no participar en el concurs de l’any sigüent.

La Delegacio de Cultura sera responsable d’atendre, durant les representacions, qualsevol solicitut d’informacio o assessorament que el jurat puga demanar.
L’incompliment d’horaris, duracio de la representacio o duracio del temps de montage, sera motiu de descalificacio. La Delegació de Cultura serà l’única responsable del control d’estos aspectes. El director de l’obra firmarà la conformitat en l’acta, a l’inici i al final de la representacio. En cas de descalificacio, es comunicarà al grup i al jurat en un terme de 48 hores. S’establix un temps de cortesia de 15 minuts maxim per a l’inici de cada representacio fora de l’hora programada. A partir d’aci es penalisarà i els grups no podran rebre cap premi.

Les nominacions als premis en les tres modalitats es faran publiques en l’acte que oportunament s’anunciarà.

El resultat i lliurament de premis de les tres categories es realisarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que s’anunciaran oportunament.

Totes les comissions de falla participants en el concurs que no obtinguen cap nominacio tindran dret a dos invitacions per a la Gala de la Cultura, que podran recollir fins a dos semanes abans en la Delegacio de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegacio fara us de les entrades i la comissió de falla no tindra dret a reclamar-les.

La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podra utilisar les imagens sense finalitat de guany per a la promocio i divulgacio del concurs en qualsevol mig de comunicacio.

S’advertix que l’us de cameres de fotos i vídeo nomes està permes per a us personal i privat, sense que es puga fer divulgacio pública de les imagens sense permis de l’autor i de la comissio de falla, aixi com l’autorisacio paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).