Voste està aci:: Bases Mod. Infantil 2017-2018


Bases del XXXV Concurs de teatre infantil en LLENGUA VALENCIANA 2017 - 2018 

La Junta Central Fallera, per miG de la Delegacio de Cultura, i ab la constant preocupacio de fomentar el nostre teatre i la nostra llengua valenciana des de la infancia, convoca totes les comissions infantils al XXXV CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN LLENGUA VALENCIANA, ab les sIgüents

BASES

1. Podran participar els quadres artístics infantils de totes les comissions de falla que ho soliciten, fins a arribar a un maxim de 22 comissions. Es tindran en compte per ordre cronologic de les inscripcions, fins a arribar a eixe llimit, i totes han d’estar degudament censades en la Junta Central Fallera.

2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana, en dissabte, dumenge o festiu. Es considerarà un demerit la utilisació per part de qualsevol personage d’una llengua diferent a la valenciana.

3. Tots i cadascun dels actors i de les actrius del quadre artistic hauran d’estar censats en la comissio participant, aixi com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripcio en el Concurs. Aixi mateix, la persona que dirigixca el grup haura d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.

4. Cada comissio podra representar l’obra que desige, excepte si ha segut representada en els dos ultims anys pel mateix grup. Tambe cada comissio podra presentar una sola inscripcio.

Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, d’un sol acte i ab una duracio mínima de 25 minuts i maxima de 60 minuts, han d’obtindre el permís corresponent de l’autor, aixi com el visat de la Societat General d’Autors, que sera imprescindible per a formalisar la inscripcio. Les obres que es presenten com a inedites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que no ha segut representada mai.

Tota obra ab una duració menor de 25 minuts o superior a 60 minuts sera descalificada. 

5. A la modalitat d’obra inedita nomes podran presentar-se obres que no hagen segut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no es inedita, es perdran la subvencio econòmica i els drets d’inscripcio. La finalitat d’esta modalitat es la d’incentivar els autors a escriure obres inedites per al teatre en llengua valenciana. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol atre tip.

6. La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tramits i Servicis – Inscripcio Teatre), i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electronic de la inscripcio correcta per part de la Delegacio de Cultura. Sera imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haura d’excedir els 400 caracters.

La documentacio que obligatoriament s’haura d’adjuntar sera la sigüent:

- Una copia de l’obra completa.

- El comprovant de l’ingres de drets d’inscripcio, que es fara en el sigüent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el numero de cens.

- Pla i esbós del motage de l’escenografia, inclosos la iluminacio i el temps aproximat del montage. Els grups que no presenten esta opcio s’entendra que actuen ab camera negra. El temps de montage no inclou assajos.

La inscripcio començarà el dia 12 de juny de 2017 i finalisarà el dia 30 de juny de 2017, a les 22:00 hores.

El sorteig per a l’ordre d’actuacio tindrà lloc el dia 05 de juliol de 2017, en lo Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.

7. Els participants rebran la subvencio corresponent per participacio (nomes els 12 primers). L’ordre d’actuacio sera per sorteig. Despres del sorteig, la Delegacio de Cultura es reserva la potestat de variar, dins del mateix dia, l’ordre d’actuacio, atenent a les diferents característiques dels montages de les obres, i ho comunicarà ab anterioritat a les falles afectades. El concurs està previst que comence en lo mes d’octubre i finalise en decembre. obviament, esta data estara supeditada a la quantitat de representacions.

8. Durant les representacions, la Delegacio de Cultura sera la responsable d’atendre qualsevol solicitut que hi haja tant per a informar com per a assessorar al jurat, si este aixi ho demanara. 

9. S’establixen els premis sigüents:

Subvencio per participació als 12 primers: 300 euros.

Primer premi ...............................................800 euros i estandart

Segon premi ................................................500 euros i estandart

Tercer premi ...............................................300 euros i estandart

Quart premi.................................................................. estandart

Quint premi ................................................................. estandart

Premi al Millor Montage .............................400 euros i estandart

 Premi a la Millor Obra Inedita………...……….300 euros i estandart

S’enten per escenografia el conjunt de tot allo que significa una correcta posada en escena, tant en vestuari com en decorats, iluminacio i atrezzo.

S’establixen els sigüents premis honorífics:

Premi Saragüell a la Millor Direccio.

Premi Saragüell a la Millor Actriu.

Premi Saragüell al Millor Actor.

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment.

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment.

Premi Saragüell a la Millor Actriu Novell*

Premi Saragüell al Millor Actor Novell*

No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.

*Actor o Actriu Novell. Este premi sera per al millor actor o per a la millor actriu que estiguen inscrits en el cens infantil i que siga la primera vegada que actuen en el Concurs de Teatre Infantil de la JCF. S’haura d’indicar en la inscripcio.

**S‘enten que el Premi a la Millor Obra Inedita es el premi a la representacio de la citada obra, no a la seua calitat literaria.

10. L’incumpliment dels horaris i de la duracio de l’obra i del temps de montage, que seran de deu minuts per a desmontar i 30 minuts per al montage, seran motius de descalificacio.

11. A fi de no repetir reiteradament el repertori, no es podran inscriure mes de dos representacions de la mateixa obra. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen. 

MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions en que s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripcio, consistent en una fiança economica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de CAJAMAR) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que sera la sigüent:

Obra Infantil: 300 €

Aquells grups que deixaren de participar perdran esta aportacio. Una vegada fet el sorteig de l’ordre d’actuacio no es tornaran els drets d’inscripcio.

A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li mes serietat, als grups que incomplixquen les seues obligacions d’actuacio, independentment dels punts anteriors, se’ls podra imposar la sancio de no participar en el concurs de l’any sigüent.

12. Els jurats seran nomenats per la Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, i les seues decisions seran inapelables.

13. La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, resoldrà els dubtes que es puguen produïr sobre la correcta inscripcio i admissio de les obres.

14. Els grups participants aportaran la seua propia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta rao, cada grup es posarà en contacte ab els tecnics del teatre per a resoldre tot allo que necessiten. Tambe es faran responsables del montage i desmontage. S’establix un temps maxim de desmontage, que sera de 10 minuts.

El director de l’obra firmarà la conformitat en l’acta, al principi i al final de la representacio. En cas de descalificacio es comunicarà al grup i al jurat en un terme maxim de 48 hores.

15. Si es produïra algun canvi en l’obra a representar, caldra comunicar-ho immediatament per escrit a la Delegacio de Cultura de la Junta Central Fallera, indicant en l’escrit el canvi a efectuar, que es notificarà ab un maxim de 15 dies despres del sorteig. En cas de no poder actuar el dia designat en el sorteig, s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups de teatre, sempre que els dos grups aporten un escrit de conformitat ab este canvi i ab una antelacio de 15 dies.

16. Les nominacions per als premis del concurs infantil es faran publiques en l’acte que s’anunciarà oportunament.

17. El resultat i l’entrega dels premis es realisarà, com fins ara, en la Gala de la Cultura Infantil en el lloc i en la data que s’anunciarà oportunament. 

18. La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podrà utilisar les imagens sense finalitat lucrativa per a la promocio i la divulgacio del concurs en qualsevol mig de comunicacio.

19. S’advertix que l’us de cameres de fotos i vídeo nomes està permes per a us personal i privat, sense que es puga fer divulgacio pública de les imagens sense permis de l’autor i de la comissio de falla, aixi com l’autorisacio paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).

20. La inscripcio i la participacio en este concurs significa l’acceptacio, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d’estes bases.

21. Totes les comissions participants que no obtinguen premi tindran dret a quatre invitacions per a la Gala de la Cultura Infantil, que podran recollir fins a dos semanes abans en la Delegacio de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegacio fara us de les entrades i la comissio de falla no tindra dret de reclamar-les.