Voste estÓ aci:: Bases Aproposits


La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegacio de Cultura, convoca el,
XXX CONCURS D'OBRES DE TEATE INEDITES i CONCURS D'APROPOSITS
EN LLENGUA VALENCIANA, d'acort ab les sigüents

BASES
1ª.- Podran participar en el concurs, tots els autors que ho desigen, sense
llimitacio d'obres, sempre i quan totes les obres siguen inedites. En l'apartat
d'aproposits hauran de ser inedits fins a la data de finalisacio de l’inscripcio.
No s'admetran adaptacions.

2ª.- Les obres presentades hauran d'estar escrites en Llengua Valenciana.

3ª.- CATEGORIES.

S'establixen les sigüents categories:
A) Obra Teatral
B) Obra Teatral Infantil
C) Aproposit
D) Aproposit Infantil.

4ª.- PRESENTACIO DELS TREBALLS.
Els treballs es presentaran en ORIGINAL i soport digital CD, en la Delegacio
de Cultura de la Junta Central Fallera (Av. de la Plata, 117- 46006 Valencia), a
partir de l´1 de Setembre 2015, de dilluns a dijous de 19.00 a 20.00 hores,
atenent a les normes sigüents:

A. Hauran d'estar escrites en paper DIN-A4, i mecanografiades a doble espaci.

B. En la primera fulla del treball i el CD., figurarà nomes i exclusivament el
títul d'esta, sense firma i sense cap classe d'identificacio.
C. Cada treball, anira acompanyat d'un sobre tancat, i dins d'este es fara
constar el nom, adreça, direcció i telèfon de l'autor ab una fotocopia del
D.N.I. En la part externa del sobre nomes constarà el titul de l'obra presentada.
La data maxima d'admissio d'obres de teatre sera el dia 30 de Setembre de
2015
, a les 20.00 hores.
El terme per a la presentacio d'aproposits finalisarà el 1 de Decembre de
2015
, a les 20.00 hores.

5ª.- PREMIS.
S'establixen els sigüents premis, per a cadascuna de les quatre categories:
PRIMER PREMI 300 € i RECORDATORI
SEGON PREMI 200 € i RECORDATORI
TERCER PREMI 100 € i RECORDATORI
QUART PREMI RECORDATORI
QUINT PREMI RECORDATORI
Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la
retencio llegal corresponent.
6ª.- Els originals de les obres premiades quedaran en propietat de la Junta
Central Fallera, i esta procurarà la seua difusio. De la mateixa manera l'autor
tindra la total llibertat de poder eixecutar els drets que per la llei li
corresponguen.
7ª.- El Jurat podra no adjudicar qualsevol dels premis si considera que els
treballs presentats no tenen el minim de calitat exigible.
8ª.- El Jurat sera designat per la Delegacio de Cultura de la Junta Central
Fallera, i la seua decisio ser inapelable.
9ª.- La composicio del Jurat, el seu veredicte, i el lloc del lliurament dels premis
es faran publics en el moment oportu, i a l'efecte es notificarà el lloc i l'hora a
tots els participants.
10ª.- Els treballs no premiats podran ser recuperats pels autors fins a dos
mesos despres de fer-se public el veredicte del Jurat. A partir d'esta data la
Junta Central Fallera disposarà dels treballs com considere convinent.
11ª.- L’inscripci i participacio en el concurs, suposa l´acceptacio de totes i
cadascuna de les presents bases.